مطالعه کیفی علل وعوامل موثربر شادی و یأس اجتماعی جوانان

محسن جدیدی؛ محمدمهدی شمسایی

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1393، ، صفحه 31-46

چکیده
  شادی، مفهومی ضروری و حیاتی برای سالم ماندن است که کیفیت و میزان آن، به ویژگی های فردی و عوامل محیطی بستگی دارد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر شادی و یأس اجتماعی در جوانان اجرا گردید. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی با تمرکز بر رویکرد تحلیل محتوا(تم) است.  فرایند جمع آوری داده ها مشتمل بر  60 مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق با  13 ...  بیشتر

مقایسه سبک‌های دلبستگی‌، احساس تنهایی و نشخوار ذهنی دانشجویان

محسن جدیدی؛ یارعلی دوستی؛ سید حدیث حسینی

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1393، ، صفحه 83-99

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‌های دل‌بستگی، احساس تنهایی اجتماعی و هیجانی و نشخوار ذهنی در دانشجویان دختر و پسر طراحی شده و تحقیقی پس رویدادی از نوع علّی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه‌های آزاد مازندران بودند که از بین آن‌ها، نمونه‌ای 200 نفری (106 دختر و 94 پسر) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر