تأثیر یک دوره ورزش درمانی در آب برکیفیت سبک زندگی زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو

شهرام آهنجان

دوره 12، شماره 22 ، اسفند 1392، ، صفحه 55-66

چکیده
  امروزه شرکت در فعالیت بدنی در پیش‌گیری از بیماری‌های مزمنی همچون استئوآرتریت پیشنهاد می‌شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر یک دوره ورزش درمانی در آب بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو بود. برای این منظور، 12 زن مبتلا به استئوآرتریت زانو با میانگین و انحراف استاندارد سن 70/4±58 سال، قد 45/6±17/163 سانتیمتر، وزن 69/6±83/67 ...  بیشتر