بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در بین نوجوانان و جوانان تهرانی

اسماعیل سعدی پور؛ هادی بهرامی؛ احمد مصطفایی

دوره 12، شماره 22 ، اسفند 1392، ، صفحه 133-149

چکیده
  این مقاله برگرفته از پژوهشی است که هدفش شناسایی میزان مهارت مدیریت زمان نوجوانان و جوانان است .روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی و ابزار سنجش، پرسشنامه محقق ساخته مدیریت زمان می باشد. جامعه آماری را نوجوانان 12-18 ساله و جوانان 19- 30 ساله مناطق 22 گانه شهر تهران تشکیل می دهند. بدین منظور نمونه مورد مطالعه 856 نفر از نوجوانان و جوانان  (نوجوانان436 ...  بیشتر