بررسی عوامل اجتماعی پدیده خشونت در بین جوانان

زهرا حضرتی صومعه؛ حسین اسدی؛ سید مالک صادقیان

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، ، صفحه 43-56

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش جوانان 15 تا 29 ساله شهرایلام به خشونت در سال1391صورت گرفته و برای چارچوب نظری از نظریه های جامعه شناختی در دو پارادایم اثبات گرا و بر ساخت گرا و نظریه پردازانی نظیر: باندورا و ساترلند، برگس، ایکرز و بکر  استفاده شده است. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه  آماری آن، ...  بیشتر