مقایسه سلامت روان، شادکامی و بهزیستی شخصی در زنان میانسال با فعالیت هوازی منظم، نامنظم و غیرفعال

مهرانگیز پیوسته گر؛ سید افروز موسوی؛ لیلا مقتدر

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، ، صفحه 57-70

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه سلامت روان، شادکامی و بهزیستی زنان میان‌سال با فعالیت هوازی منظم، نامنظم و غیرفعال است. روش پژوهش به صورت علی ـ مقایسه ای و نمونه مورد مطالعه شامل 200 نفر از زنان مراجعه‌کننده به مراکز خانه سلامت بودند که به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. 75 نفر آن‌ها دارای فعالیت هوازی منظم، 74 نفر فعالیت هوازی نامنظم ...  بیشتر