تحلیل ساختاری نقش عوامل سرمایه ای در امید به آینده جوانان (مورد مطالعه: جوانان استان آذربایجان شرقی)

سعید سلطانی؛ محمدباقر علیزاده اقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2200.2572

چکیده
  امروزه، امیدواری به مثابه بنیادی ترین انگاره جوانان در عرصه پیشرفت اجتماعی محسوب می شود. از طرفی اشکال سه گانه سرمایه می تواند مهترین عامل در تقویت امید به آینده جوانان مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر امید به آینده در ارتباط با عوامل سرمایه‌ای شامل سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، ...  بیشتر

بررسی خوانش جوانان از تصویرشان در برنامه‌های صداوسیما

یوسف خجیر؛ محمد فتحی نیا؛ میثم یوسفی سرخنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2115.2511

چکیده
  پژوهش حاضر، به مسئله بررسی خوانش جوانان از تصویرشان در برنامه‌های صداوسیما می‌پردازد. به بیان دیگر اینکه جوانان چه تصور و دریافتی از تصویرشان در برنامه‌های صداوسیما دارند و چه مقوله‌هایی در خوانش جوانان از تصویرشان در برنامه های صداوسیما موثرند و در این راستا، دانشجویان و متخصصان چه تحلیل و ارزیابی از نحوه بازنمایی جوانان در رسانه ...  بیشتر

طراحی الگوی عوامل موثر بر امید جوانان ایرانی به آینده: با استفاده از رویکرد فراترکیب

محسن نیازی؛ اکبر ذوالفقاری؛ علی فرهادیان؛ شکوفه آب شیرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2637.2911

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش طراحی نظام شناسایی و طبقه بندی مولفه‌های امید جوانان ایرانی به آینده از طریق مطالعه و جمع بندی پژوهش های انجام شده در زمینه امید به آینده با رویکرد فراترکیب است. روش: به همین منظور، مطالعات صورت گرفته در زمینه امید در بازه زمانی 1390 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، 15 مقاله از 22 مقاله به عنوان جامعه آماری ...  بیشتر

بررسی گرایش جوانان استان همدان به ازدواج با تاکید بر متغیرهای نگرش(معرفتی و بلوغ فکری)، ارزش ها، عوامل روانی(هیجانی) و سبک زندگی

حسن قراباغی؛ سید مرتضی هنرمند؛ محمد آتله خانی؛ کیومرث قیصری گودرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2832.3059

چکیده
  ازدواج به‌عنوان مبنای شکل‌گیری نهاد خانواده همواره موردتوجه قرارگرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی گرایش جوانان استان همدان به ازدواج با رویکرد به مبانی نگرشی(معرفتی و بلوغ فکری)، ارزشی، روانی(هیجانی) و سبک زندگی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد 18 الی 35 سال استان همدان تشکیل میدادند. حجم نمونه آماری شامل 449 نفر با استفاده ...  بیشتر

کندوکاو کیفی پدیده ازدواج سفید(هم‌خانگی) در میان جوانان شهرهای تهران و کرج

محسن کیانی؛ داریوش بوستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2953.3158

چکیده
  این پژوهش، با هدف شناسایی بسترها و فرایندهای پدیده ازدواج سفید به عنوان سبک زندگی متفاوت در شهرهای تهران و کرج انجام شده است. روش‌شناسی تحقیق، کیفی و مبتنی بر روش نظریه زمینه‌ای اشتراوس و کوربین بوده و برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته بهره گرفته شده است. در روند پژوهش 17 نفر که دارای رابطه هم‌خانگی بودند، براساس ...  بیشتر

مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: جوانان ورزشکار شهر شیراز)

حمید صداقت؛ سید صمد بهشتی؛ حمیده دهقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.3115.3268

چکیده
  زمینه و هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی جوانان است. روش: این مطالعه با رویکرد کمی و روش پیمایش انجام شده و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل جوانان 18-29 سال ساکن در شهر شیراز بوده است. حجم نمونه 400 نفر از جوانان ورزشکار شهر شیراز بوده است. پس از جمع آوری پرسشنامه‌ها ...  بیشتر

بررسی پیشایندهای فردی و محیطی مصرف مواد مخدّر در بین دانشجویان شهر تهران

رقیه علائی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 573-596

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2087.2491

چکیده
  یکی از مسائل جوانان در جامعه ایران، اعتیاد و مصرف مواد است. مصرف مواد مخدر تحت‌تأثیر عوامل مختلف (محیطی و فردی) شکل می‌گیرد. در نظریه یادگیری شناختی- اجتماعی بندورا، بر فرایند به‌هم‌پیوسته تأثیر عوامل فردی و اجتماعی بر یکدیگر تأکید شده است. هدف این مقاله، تدوین مدل مصرف مواد مخدر سبک و سنگین براساس پیشایندهای فردی و محیطی (منبع کنترل، ...  بیشتر

بررسی علل گرایش به مصرف مشروبات الکلی در میان جوانان شهر کرمان در سال 1399

محسن کیانی؛ سوده مقصودی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 597-623

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2088.2501

چکیده
  ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد مخدر در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮند. امروزه مصرف مشروبات الکلی و گرایش به آنها در جوامع مختلف به خصوص در ایران به یک معضل تبدیل شده و شاهد کاهش سن مصرف آن در بین قشرهای مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان هستیم. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف بررسی علل گرایش مصرف مشروبات الکلی در میان ...  بیشتر

عوامل فردگرایانه موثر بر گرایش به رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر کاشان

محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ طاهره سلیمان نژاد

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 443-462

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1945.2378

چکیده
  گرایش به رفتارهای پرخطر از آسیب های اجتماعی فراگیر در بین جوانان است، که علاوه بر شرایط اجتماعی و محیطی، تمایلات افراد محرک اصلی در گرایش به این رفتارها محسوب می شود. این پژوهش با هدف بررسی نقش متغیرهای عاملیتی و فردگرایانه در گرایش به رفتارهای پرخطر در بین جوانان کاشانی انجام شده است. روش تحقیق به کار رفته در پژوهش حاضر پیمایشی بوده ...  بیشتر

جوانان و طبقه؛ در مسئلۀ معنا و انتساب

سید محسن بنی‌جمالی؛ سهیلا صادقی فسایی

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 407-424

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1901.2351

چکیده
  مقالۀ حاضر براساس روش کیفی و استفاده از مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و با تحلیل تماتیک اطلاعات بدنبال آن است که جوانان چه معنایی از طبقه دارند و چگونه خود را به طبقه‌ای خاص منتسب می‌کنند. نمونۀ مطالعه شامل 25 تن از جوانان مجرد و متأهلِ هر دو جنس است. مطالعه بیان می‌دارد طبقه از نگاه جوانان ضمن آنکه ترکیبی از وجوه مختلف است مرکب از جنبه‌های ...  بیشتر

عواطف زیسته جوانان در پاندمی کووید19: یک مطالعه پدیدارشناختی در سیستان و بلوچستان

الهام شیردل؛ مریم محمدی؛ فاطمه حامی کارگر

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 463-482

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1978.2403

چکیده
  شیوع بیماری کووید-19 در سراسر جهان، تغییرات عمده‌ای در زندگی روزمره‌ی تمامی افرد دنیا به وجود آورده است. لذا پژوهش حاضر تلاش می کند تا عواطف جوانان را در برهه اول وقوع پاندمی کرونا مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش مطابق با روش پدیدارشناسی و زمینه تحقیق از مصاحبه عمیق استفاده گردید. بدین ترتیب از بین جوانان سیستان و بلوچستان با روش ...  بیشتر

جنسیت و آرزوها: انواع و اولویت‌ها

سیدعلیرضا افشانی؛ منیره السادات حسینی نسب

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 425-442

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1961.2391

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناخت، اولویت‌بندی و مقایسه آرزوها در بین پسران و دختران جوانان شهر یزد انجام شد. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و در سال 1399 انجام شد. جامعه آماری تحقیق، جوانان 35-18 ساله شهر یزد بودند که حجم نمونه مبتنی بر فرمول کوکران، 246 نفر تعیین و نمونه‌ها با توجه به شرایط خاص کرونایی، به پرسشنامه که در قالب لینک اینترنتی در اختیارشان ...  بیشتر

بررسی تأثیر برخی متغیرهای اجتماعی بر گرایش جوانان به مصرف الکل (مورد مطالعه: شهر اهواز)

کریم رضادوست؛ اسماعیل هاشمی؛ اسماعیل زکوی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 33-54

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1884.2338

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش جوانان شهر اهواز به مصرف الکل می‏باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 383 نفر برآورد شد و برای انتخاب آن ها از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. به منظور جمع‏آوری داده‏های این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS23 استفاده ...  بیشتر

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتارهای خشونت آمیز پسران جوان (مورد مطالعه شهر ایلام)

علی ایار؛ هادی افرا

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 55-74

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1899.2350

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز در بین جوانان است. جامعه آماری جوانان 18 تا 30 سال شهر ایلام هستند که حجم نمونه با استفاده از نرم افزار سمپل پاور 520 نفر تعیین گردید. داده ها توسط آمار توصیفی و آزمون های آماری با استفاده از نرم افزار spss22 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان می-دهد که بین سرمایه ...  بیشتر

تعیین کننده های اجتماعی و فرهنگی جرم در بین جوانان استان البرز: مرور سیستماتیک

علی اصغر اسماعیل زاده

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 353-368

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1770.2258

چکیده
  شهر کرج دارای ویژگی های خاصی است که آن را از سایر کلان شهرها متمایز می‌کند از جمله وجود محلات حاشیه نشین و زندان در داخل شهر. هدف مطالعه حاضر، بررسی تعیین کننده های اجتماعی و فرهنگی جرم می باشد که در سال 1399 انجام شده است. روش تحقیق حاضر، فراتحلیل محتوای متون است. جامعه آماری، پژوهش‌های انجام شده در زمینه جرایم و کج‌روی‌های اجتماعی ...  بیشتر

بزه‌دیده شناسی جرائم علیه جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی)

محمدعلی فاطمی نیا؛ قباد کاظمی؛ ستار پروین

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 9-30

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.734

چکیده
  بسیاری از جرائم که در سطح جامعه رخ می‌دهد معمولاً در آمارها منعکس نمی‌شوند و از این جهت است که نمی‌توان به آن‌ها اعتماد نمود. وقوع جرائم و به‌ویژه جرائم علیه اشخاص، دارای بزه‌دیده‌گانی است که به دلایل متعدد حاضر به گزارش رخداد جرم به مسئولان ذی‌ربط نیستند. پیمایش‌های بزه‌دیده ‌شناسی راهی مناسب برای برآورد دقیق میزان وقوع جرائم ...  بیشتر

بررسی تطبیقی اثرگذاری نهادهای جامعه‌پذیرکننده بر فرهنگ سیاسی جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

سارا نجف پور؛ علی تدین راد

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 319-336

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.488

چکیده
  در دموکراسی به مثابه الگوی مطلوب حکمرانی، فرهنگ سیاسی با محوریت مشارکت سیاسی نقشی هویت بخش دارد. با توجه به توانمندی‌ها و استعدادهای جوانان، سیاست‌گذاران در این عرصه توجهی ویژه به فرهنگ سیاسی و مشارکت جوانان دارند. از مهم ترین عوامل شکل دهنده فرهنگ سیاسی، نهادهای جامعه پذیرکننده هستند. این پژوهش می‌کوشد نقش نهادهای جامعه‌پذیرکننده ...  بیشتر

سمن‌ها، سرمایه اجتماعی و مدارا (مورد مطالعه: سمن‌های فعال جوانان سطح شهر شیراز 1397-1398 )

علی عربی؛ فرانک دالوند

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 32-48

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.455

چکیده
  گذار به جامعه ارگانیکی، ضرورتی غیر قابل اجتناب برای جوامع امروزی است که سمن‌ها می‌توانند با ایجاد بستر مناسب نهادی و تراکم تعاملات اجتماعی داوطلبانه در این فرایند نقش قابل توجه‌ای را ایفا نمایند. نظریه‌های موجود سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) را در مقام توانمندساز جامعه با برجسته نمودن مفهوم سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین مسیرهای ...  بیشتر

از رویا تا واقعیت؛مطالعه‌ای انتقادی از پیامدهای مشارکت جوانان در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای

علی روحانی؛ سهیلا حاجی حیدری

دوره 18، شماره 46 ، اسفند 1398، ، صفحه 247-266

چکیده
  فروش شبکه‌ای از دو دهه قبل در ایران آغاز شد. هرچند این نوع تجارت از همان ابتدا مسائل فراوانی را برای کشور به وجود آورده بود و از فعالیت آنان جلوگیری شد، اما بااین‌حال در سال‌های اخیر به شیوه‌های جدیدی ادامه فعالیت می‌دهد. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی و بهره‌مندی از روش مردم نگاری انتقادی تدوین شده است. در این روش، از رویکرد ...  بیشتر

مطالعه جامعه‌شناختی علل، زمینه‌ها و پیامدهای گرایش جوانان به هم‌خانگی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران)

مرضیه ابراهیمی

دوره 18، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 127-148

چکیده
  جوانان به عنوان سرمایه‌های انسانی جامعه محسوب می‌شوند و با توجه به تغییر و تحولات سریع جامعه لزوم پژوهش و شناخت وضعیت آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. هم‌خانگی از جمله مسائلی است  که اخیراً در میان جوانان مشاهده می‌شود. دغدغه اصلی این مقاله بررسی علل، زمینه‌ها و پیامدهای گرایش جوانان به این سبک از زندگی است. این پژوهش با روش ...  بیشتر

بررسی جامعه شناختی انتقال فرهنگ دینی از طریق خانواده ها به جوانان در چهار دهه اخیر (مورد مطالعه : شهر تهران در سال 1397)

سهیلا مبارک؛ زهرا حضرتی صومعه؛ باقر ساروخانی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، ، صفحه 193-216

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی انتقال فرهنگ دینی از طریق خانواده ها  به جوانان در چهار دهه اخیر انجام پذیرفت. در تدوین چارچوپ نظری پژوهش حاضر  از نظریات برگر و لاکمن، اینگلهارت، گیدنز ، گلاک و استارک سود جسته شده است. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع توصیفی- تبیینی است. جامعه آماری شامل جوانان چهار دهه اخیر در شهر تهران بود و حجم ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمان های مردم نهاد جوانان استان فارس

محمدرضا محمدجانی؛ سید احمدرضا دستغیب

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، ، صفحه 187-214

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمان های مردم نهاد (سمن) جوانان استان فارس به صورت میدانی و با روش پیمایشی زمینه‌یابی انجام شد. جامعه‌ آماری آن، 54 سمن فعّال شهر شیراز بود. نمونه پژوهش 273 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از 34 سازمان انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه‌ محقق ...  بیشتر

راهبرد سیاستگذاری اشتغال جوانان در ایران

جعفر هزارجریبی؛ بهمن سبحانی

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، ، صفحه 29-48

چکیده
  در حال حاضر بیکاری جوانان یکی از مسائل اساسی کشور است و شناسایی چالش‌های سیاستگذاری اشتغال از پیش‌نیازهای اصلی رفع این مشکل به شمار می آید. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی چالش‌های اساسی اشتغال جوانان و ارائه راهبردی مناسب جهت سیاستگذاری می‌باشد. این پژوهش به روش کیفی انجام شده و داده‌های آن از طریق مصاحبه با 17 نفر از صاحبنظران ...  بیشتر

بی‌تفاوتی اجتماعی جوانان و گسست اجتماعی- فرهنگی(مطالعه‌ پیمایشی جوانان شهر بوکان)

امید قادر زاده؛ مهدی رادمان

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، ، صفحه 59-76

چکیده
        بی­تفاوتی اجتماعی به عنوان یک مسئله اجتماعی، مانعی بر سر راه مشارکت سیاسی و اجتماعی به­شمار می­آید. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بی­تفاوتی اجتماعی جوانان، در چارچوب چشم­انداز وفاق اجتماعی و بر مبنای دستگاه نظری رابرت مرتن انجام شده است. روش تحقیق، پیمایش و ابزار گردآوری داده­­ها، پرسشنامه می­باشد. ...  بیشتر

رابطه مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی و ترویج زبان پنهان در بین جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده رفاه)

طاهره جعفری؛ زهرا طالب لو

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، ، صفحه 125-148

چکیده
  شبکه­های اجتماعی، گروهی از مهم­ترین ابزارهای فرهنگ­ساز در دنیای معاصر محسوب می شوند که نقش و تاثیر مهمی در تشکیل باورها، نگرش­ها، انگیزه­ها و رفتارهای افراد دارند. این شبکه­ها برای حفظ روابط اجتماعی موجود، پیدا کردن دوستان جدید، زمینه عضویت، فعالیت و مشارکت هدفمند کاربران را فراهم می آورند. زبان پنهان، یکی از گونه­های ...  بیشتر