تأثیر هوش سازمانی و فرهنگی بر خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی مهارت‌های ارتباطی

محمد جواد افشاریان؛ محمد رضا اسمعیلی؛ زینت نیک آئین

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 129-144

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر،  بررسی تأثیر هوش سازمانی و فرهنگی بر خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان با  نقش میانجی مهارت­های ارتباطی بود. این پژوهش در زمره پژوهش­های همبستگی می­باشد که جامعه آماری آن را تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان (898 نفر) در سال 1397 تشکیل می دادند. با استفاده از جدول مورگان، تعداد 269 نفر به صورت تصادفی به عنوان ...  بیشتر

تاثیر هوش سازمانی بر بهره وری با میانجیگری فناوری اطلاعات در ادارات کل ورزش و جوانان

حسن آذرنیا؛ علی محمد صفانیا؛ عباس خدایاری

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، ، صفحه 129-146

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر هوش سازمانی بر بهره وری  با میانجی گری فناوری اطلاعات در ادارات کل ورزش و جوانان ایران است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ استراتژی تحقیق، پیمایشی می باشد که برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه های هوش سازمانی آلبرخت، فناوری اطلاعات حنفی زاده و بهره وری(مدل اچیو) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر

ارایه الگوی مدل ارتباطی هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی مدیران باشگاه های بدنسازی شهر تهران

عبدالرضا امیر تاش؛ کتایون کامکاری؛ محمدجواد افشاریان

دوره 15، شماره 34 ، دی 1395، ، صفحه 55-66

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی الگوی مدل ارتباطی هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی مدیران باشگاه های بدنسازی شهر تهران پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی-  همبستگی، حال نگر و کاربردی        می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران باشگاه های بدنسازی شهر تهران بود که تعداد 375  آزمودنی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ...  بیشتر