بررسی عوامل موثر بر مهاجرت های تحصیلی و شغلی زنان جوان ایرانی در دوره 90-1385

نصیبه اسمعیلی؛ حسین محمودیان

دوره 15، شماره 34 ، دی 1395، ، صفحه 113-128

چکیده
  جنسیت، یکی از مهمترین بسترهای اجتماعی مهاجرت محسوب می‏شود. تا چند دهه اخیر مهاجرت بیشتر پدیده‏ای مردانه قلمداد می شد، حال آنکه امروزه زنان نیز به مهاجرت می پردازند و نزدیک به نیمی از حرکات مهاجرتی را شکل می‏دهند. تغییرات ساختاری و نگرشی در مورد موقعیت زنان و مشارکت های اجتماعی آنها،  باعث افزایش توقعات، آرزوها و تمایلات اقتصادی ...  بیشتر