فهم جوانان از تجربه شادی پژوهشی درمیان دانشجویان جوان شهر تهران

امید ابوالفتحی؛ سعید معیدفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2366.2700

چکیده
  این پژوهش با هدف فهم تفسیری از معنای شادی در میان جوانان و به روش تحلیل تماتیک انجام شد. برای گردآوری داده ها به روش گلوله برفی با تعداد 42 نفر از جوانان 35- 18سال در رشته های گوناگون، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. نتایج داده ها نشان می دهند که جوان شاد در زندگیش دارای اهداف و برای رسیدن به اهدافش در حال تلاش می باشد. مهمترین فضای فراغت ...  بیشتر

بررسی رابطه گذران اوقات فراغت و میزان شادی جوانان (مطالعه جوانان 15 - 29 ساله شهر مرند)

فیروز راد؛ حمیده محمدزاده؛ فاطمه محمدزاده

دوره 14، شماره 28 ، شهریور 1394، ، صفحه 137-152

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه نحوه­ گذران اوقات فراغت و میزان شادی در بین جوانان شهر مرند است. این پژوهش با روش پیمایش و با نمونه­ای به حجم 381 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای و با استفاده از ابزار پرسشنامه در بین جوانان 15 ـ 29 ساله شهر مرند انجام گردید. بنابر نتایج تحقیق، میزان شادی جوانان در حد متوسط است. نتایج حاصل از ...  بیشتر