تأثیر سبک زندگی بر مؤلفه های هویتی جوانان استان آذربایجان غربی

غلامرضا تاج بخش؛ فرشاد گودرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2377.2710

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک زندگی بر هویت جوانان استان آذربایجان غربی انجام شده است. روش: روش این پژوهش از نوع کمی و پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل جوانان 18 تا 35 سال استان آذربایجان غربی است که به روش تصادفی انتخاب شده و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه آنلاین محقق ساخته جمع آوری شده است. حجم نمونه با استفاده از نرم ...  بیشتر

تدوین مدل سبک زندگی ورزشکاران جوان در بحران‌های سلامتی

مریم بارانی؛ مجید سلیمانی؛ عادل افکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2408.2733

چکیده
  تحقیق حاضر باهدف طراحی الگوی سبک زندگی ورزشکاران جوان در بحران‌های سلامتی، طراحی و اجرا گردید. این مطالعه به روش ترکیبی و از نوع طرح‌های تحقیق آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی و ورزشکاران و مربیان قهرمان (15 نفر) و جامعه آماری در بخش کمی ﺷﺎﻣﻞ کلیه ورزشکاران حرفه‌ای زن و مرد در تمامی رشته‌های ورزشی انفرادی ...  بیشتر

طراحی مدل محدودیت ها – مذاکرات اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی

الهام اسدزاده؛ فرزام فرزان؛ مهرداد محرم زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2524.2823

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین شاخص‌های موانع و مذاکرات اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی و ارائۀ مدل کیفی مطلوب انجام شده است. روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) می‌باشد. جامعۀ مورد مطالعه این تحقیق در بخش کیفی را مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و روسای فدراسیون‌های ورزشی مرتبط با ورزش همگانی تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

اثر فرح‌بخشی در برنامه‌های ورزشی- تفریحی سازمانی بر بهره‌وری فعالیت‌های مجازی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی شادی سازمانی

مهری سادات نظری؛ مجید سلیمانی؛ غلامرضا خاکسار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2712.2960

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تعیین اثر فرح‌بخشی در برنامه‌های ورزشی- تفریحی سازمانی بر بهره‌وری فعالیت‌های مجازی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی شادی سازمانی، طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود که بر اساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. جامعة آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل ...  بیشتر

طراحی مدل آسیب شناسی برنامه ریزی اوقات فراغت با رویکرد قعالیت بدنی در استان تهران

محسن اسمعیلی؛ طهماسب شیروانی؛ شمس الدین رضایی؛ مصطفی افشاری

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 275-294

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.589.1389

چکیده
  هدف از تحقیق، بررسی و آسیب‌شناسی فرآیند موجود برنامه ریزی در اوقات فراغت مردم استان تهران و ارائه الگوی مطلوب می باشد. روش تحقیق از نوع اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است که از تکنیک نظریه داده ‌بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری کلیه صاحب نظران مربوط به برنامه ریزی اوقات فراغت در سازمانهای متولی ورزش استان تهران بودند. نمونه آماری را ...  بیشتر

بررسی رابطه گذران اوقات فراغت و میزان شادی جوانان (مطالعه جوانان 15 - 29 ساله شهر مرند)

فیروز راد؛ حمیده محمدزاده؛ فاطمه محمدزاده

دوره 14، شماره 28 ، شهریور 1394، ، صفحه 137-152

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه نحوه­ گذران اوقات فراغت و میزان شادی در بین جوانان شهر مرند است. این پژوهش با روش پیمایش و با نمونه­ای به حجم 381 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای و با استفاده از ابزار پرسشنامه در بین جوانان 15 ـ 29 ساله شهر مرند انجام گردید. بنابر نتایج تحقیق، میزان شادی جوانان در حد متوسط است. نتایج حاصل از ...  بیشتر

رابطه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان با گرایش آنها به بزهکاری با تاکید بر فعالیت های ورزشی

فرشته کتبی؛ سید محمدحسین رضوی؛ حسن نقی زاده

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1393، ، صفحه 7-18

چکیده
  یکی از حوزه های مهم مرتبط با مسئله بزهکاری جوانان، حوزه اوقات فراغت و به طور خاص فعالیت بدنی است. بدین سبب، در مطالعه حاضر رابطه گذراندن اوقات فراغت با گرایش به بزهکاری در دانشجویان پسر دانشگاه یزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی بررسی شد. روش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می باشد که به شکل میدانی انجام گرفت. از بین کل جامعه آماری تحقیق، ...  بیشتر

مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت ورزشکاران نخبه با ورزشکاران غیرحرفه‌ای

مهرداد محرم زاده؛ علی مهری

دوره 12، شماره 20 ، شهریور 1392، ، صفحه 35-46

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت مردان ورزشکار نخبه با ورزشکارغیرحرفه‌ای شهرستان اردبیل بود. روش مورد استفاده برای تحقیق، روش علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری تحقیق  از دو گروه ورزشکاران نخبه  و ورزشکاران غیرحرفه‌ای تشکیل شده و تعداد ورزشکاران نخبه40 نفر  و تعداد ورزشکاران غیرحرفه‌ای100 نفر بود. از بین ...  بیشتر

مصرف رسانه‌ای و اوقات فراغت به‌ مثابه مؤلفه بنیادین سبک زندگی دختران جوان

جهانگیر جهانگیری؛ حسن تابعیان؛ فروزنده زرآور؛ محسن زهری

دوره 12، شماره 20 ، شهریور 1392، ، صفحه 59-76

چکیده
  هدف مقاله حاضر این است که رابطه بین مصرف انواع رسانه (رسانه داخلی، ماهواره و اینترنت) و نحوه گذران اوقات فراغت به‌ مثابه مؤلفه بنیادین سبک زندگی دختران را شناسایی کند. روش این تحقیق بر اساس نوع داده‌های جمع‌آوری و تحلیل‌شده، کمی است و از فن پیمایش در این مطالعه بهره گرفته شده است. جامعۀ­ آماری شامل کلیۀ دختران ورزشکار حاضر در دهمین ...  بیشتر

رابطه اضطراب بدنی اجتماعی با رفتار فعالیت بدنی اوقات فراغت جوانان

نجمه رضاسلطانی؛ علی حجتی؛ حسن غرایاق زندی؛ سمیه محمدی

دوره 12، شماره 20 ، شهریور 1392، ، صفحه 177-186

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه اضطراب بدنی اجتماعی و شرکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت جوانان بود. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. 150 نفر (78 زن و 72 مرد) با میانگین سنی 53/2 ± 24 نمونه­های تحقیق را تشکیل می‌دادند. افراد نمونه، پرسشنامه مقیاس اضطراب بدنی اجتماعی موتل و کنروی (2000) و مقیاس ارزیابی رفتار فعالیت بدنی اوقات فراغت بزرگ‌سالان ...  بیشتر