مطالعه پدیدارشناختی زمینه های اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن بانوان جوان در آستانه ازدواج

فاطمه اکبرزاده؛ مجیدرضا کریمی؛ کرامت الله راسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2446.2763

چکیده
  تحقیق حاضر باهدف مطالعه پدیدارشناختی زمینه های اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن بانوان جوان در آستانه ازدواج طراحی و اجرا گردید. تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات کیفی بود که به‌صورت میدانی اجرایی گردید. روش کیفی مورداستفاده در تحقیق حاضر از نوع پدیدارشناسی بود. مشارکت‌کنندگان در تحقیق حاضر شامل بانوان جوان در آستانه ازدواج شهر شیراز بودند. ...  بیشتر

بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر مدیریت بدن (موردمطالعه: دانشجو معلمان دختر پردیس فرهنگیان شهر همدان)

جابر مولایی؛ حبیب هاشمی فر؛ فاطمه هاشمی رئوف

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 77-96

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1422.1983

چکیده
  هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی (و ابعاد سه‌گانه آن) بر مدیریت بدن در بین دانشجو معلمان دختر پردیس فرهنگیان شهر همدان است. از نظریه‌های بوردیو، شیلینگ، مارتین و گانتز استفاده شده است. روش این پژوهش پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجو معلمان دختر پردیس فرهنگیان شهر همدان ...  بیشتر

فهم جامعه شناختی عملکرد ورزشی بر اساس خود پذیرشی و مدیریت بدن در دختران ورزشکار شهر تهران در رشته انفرادی(بدنسازی)

حسن اسفندیار جهرمی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 363-382

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1069.1731

چکیده
  مطالعه حاضر با استعانت از رویکرد کیفی و مبتنی بر روش نظریه مبنایی می کوشد مدل پارادایمی خودپذیرشی و مدیریت بدن با رویکرد جامعه شناختی در دختران بدنساز را بر اساس برداشت های ذهنی و تفاسیر کنشگران از این مفهوم به دست دهد . سوژة این مطالعه 49 نفر دختران بدنساز تشکیل می دهند که با استفاده از شیوه نمونه گیری نظری و قضاوتی به صورت حضوری و داوطلبانه ...  بیشتر

بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر تصویر بدن با تأکید بر سبک زندگی در بین دختران و زنان جوان

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فرد؛ مسعود دارابی

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، ، صفحه 179-201

چکیده
  با بصری شدن نمادهای منزلت و هویت در مدرنیته متاخر، بدن به محملی برای ابراز هویت و نمادی از شخصیت فرد مبدل گشته است. مراقبت و نظارت بر بدن این امکان را برای افراد فراهم می‌کند تا روایت مشخصی از هویت خویش را حفظ کنند و آن را در معرض تماشای دیگران قرار دهند. این مقاله با توجّه به اهمیت موضوع، به بررسی رابطۀ سبک زندگی و تصویر بدن در بین زنان ...  بیشتر

جامعه پذیری علمی و مدیریت بدن در دانشگاه (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران)

محمدامین قانعی راد؛ آذر رشتیانی

دوره 14، شماره 28 ، شهریور 1394، ، صفحه 153-168

چکیده
   افراد تحت تاثیر نوع جامعه پذیری که در آنها شکل گرفته اند، کنش ها و رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند و نوع جامعه پذیری آنها بر سبک زندگی و ابعاد متفاوت زندگی آنها تاثیر می گذارد. از جمله بنیادی ترین جنبه سبک زندگی نوع مدیریت بدن است که دانشجو پس از این که در روند و فرآیند جامعه‌پذیری علمی قرار گرفت به طور آگاهانه یا ناآگاهانه تغییراتی ...  بیشتر