فراتحلیل علل خشونت و پرخاشگری ورزشی: پژوهش‌های بازه زمانی 1383 الی 1400

اکبر ذوالفقاری؛ طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2647.2917

چکیده
  مقدمه: ورزش، از سبک‌های زندگی اجتماعی مدرن است، که، مورد توجه قرار گرفته است. با افزایش حامیان ورزش در ایران، شدت و میزان خشونت و پرخاشگری ورزشی نیز گسترش ‌یافته است.بنابراین، هدف اصلی این پژوهش مطالعه علل خشونت و پرخاشگری در ورزش با رویکرد فراتحلیل است. روش: روش انجام این تحقیق از نوع فراتحلیل است. فراتحلیل با مرور سیستماتیک بر پژوهش‌های ...  بیشتر

زمینه‌های اجتماعی مؤثر بر گرایش به رفتارهای پرخطر (مورد مطالعه: جوانان شهر سنندج)

ستار پروین؛ اسماعیل عباسی زاغه

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، ، صفحه 43-60

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی زمینه‌های اجتماعی مؤثر بر رفتار پرخطر بوده است. به همین منظور از یک چارچوب نظری مبتنی بر نظریات اگنیو، ساترلند، هیرشی و گادفرسون استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه جوانان 15 تا 29 سال شهر سنندج تشکیل می‌دهد که یک نمونه 383 نفری از آن‌ها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله با استفاده از روش تحقیق پیمایش ...  بیشتر