تحلیل وضعیت رقابتی تولیدات پوشاک ورزشی بانوان در کشور ایران با استفاده از مدل رقابتی پورتر

مهدی نادری نسب

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، ، صفحه 179-194

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل وضعیت رقابتی تولید پوشاک ورزشی بانوان با استفاده از مدل رقابتی پورتر     می­باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و به لحاظ نحوة گردآوری داده­ها، از نوع توصیفی-  تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه تولیدکنندگان اقلام ورزشی بانوان در کشور می­باشد که پرسشنامه­های پژوهش پس از تایید ...  بیشتر