ساخت اجتماعی واقعیت تصمیم به ازدواج در بین جوانان شهر تهران

احمد غیاثوند؛ علی جنادله؛ سیدمهدی اصغری

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 49-76

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.456

چکیده
  نهاد خانواده، سنگ بنای اصلی یک جامعه محسوب می شود و تصمیم به ازدواج، یکی از سرنوشت سازترین تصمیماتی است که انسان در جریان زندگی با آن رو به رو می گردد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ساخت اجتماعی واقعیت تصمیم به ازدواج است و اینکه دختران و پسران عقد کردۀ شهر تهران چگونه تصمیم به ازدواج می گیرند، شرایط علی، زمینه ای و ساختاری موثر بر تصمیم ...  بیشتر

توصیف عوامل موثر بر گرایش و عدم گرایش شهروندان شهر آمل به ورزش

سید عماد حسینی؛ محمدهادی قاسمی؛ مسعود یمینی فیروز؛ مازیار کلاشی

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، ، صفحه 73-88

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، توصیف عوامل موثر بر گرایش و عدم گرایش شهروندان شهر آمل به ورزش     می­باشد. روش انجام این پژوهش، توصیفی– پیمایشی و روش جمع­آوری اطلاعات، میدانی بوده است. جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته برای افراد شرکت کننده در ورزش- با اقتباس از پرسشنامه شمسی(1392)- و افراد غیر شرکت کننده در ورزش- با اقتباس ...  بیشتر