بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت‌های تولید‌کننده پوشاک ورزشی در ایران

فیروزه حاج علی اکبری؛ جهان افروز احمدزاده

دوره 18، شماره 46 ، اسفند 1398، ، صفحه 181-194

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر  مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت­های تولید کننده  پوشاک ورزشی در ایران است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کارکنان  شرکت­های دایی و مجید به تعداد 140 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی ساده تعداد 105 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب ...  بیشتر

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر آمادگی سازمان برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان

معصومه محمدحسن؛ امیربابک مرجانی

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، ، صفحه 97-112

چکیده
  سرمایه اجتماعی مانند سرمایه­های دیگر، بستر مناسب را برای دسترسی به فرصت­ها و اهداف زندگی آماده می سازد و یکی از منابع مهم موفقیت سازمانی و اجتماعی محسوب می­شود. در عصر حاضر، مدیران برای توسعه، بیشتر از آنکه به سرمایه­های فیزیکی و انسانی نیازمند باشند، به سرمایه اجتماعی نیاز دارند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی ...  بیشتر

ارتباط مدیریت دانش با سلامت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان کردستان

مهران تیشه گران؛ مظفر یکتایار؛ طیبه زرگر

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، ، صفحه 113-124

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط مدیریت دانش با سلامت سازمانی در بین کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان کردستان بود. روش پژوهش، کاربردی و شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی– همبستگی می باشد. برای گردآوری داده­ها، از پرسشنامه مدیریت دانش گولد و همکاران‌(2001) و پرسش نامهلاندن و کلینگل(2002) استفاده گردید. به منظور تحلیل استنباطی داده های ...  بیشتر