بررسی سطح مهارت‌های زندگی جوانان استان یزد

آزاده ابویی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ منوچهر علی نژاد

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، ، صفحه 33-58

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور ارزیابی سطح مهارت‌های زندگی جوانان استان یزد انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، جوانان 15 تا 29 ساله شهرهای یزد، اردکان و میبد در استان یزد بودند که براساس سالنامه آماری سال ۱۳۹۵، تعداد کل آنها 211045 نفربود. حجم نمونه بر حسب فرمول کوکران در سه شهر در مجموع ۹۵۳ نفر تعیین شد. شیوه نمونه‌گیری ‌در این مطالعه، خوشه‌ای ...  بیشتر