بررسی عوامل مرتبط با نگرش جوانان شهر یزد به آسیب‌های احتمالی روابط دختر و پسر

سیدعلیرضا افشانی؛ لیدا هاتفی‌راد

دوره 18، شماره 46 ، اسفند 1398، ، صفحه 289-304

چکیده
  معاشرت‌های دختر و پسر در دوران پیش از ازدواج، یکی از پدیده‌های پیچیده در جامعه کنونی است که تحت تأثیر فرهنگ و مذهب و عرف جامعه مدام در حال کنترل و محدودسازی است. در برخی موارد این روابط می‌تواند آسیب‌های زیادی به بار آورد و جوانان و جامعه را تحت تأثیرات منفی خود قرار دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی روابط دختر و پسر یا به ...  بیشتر

بررسی سطح مهارت‌های زندگی جوانان استان یزد

آزاده ابویی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ منوچهر علی نژاد

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، ، صفحه 33-58

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور ارزیابی سطح مهارت‌های زندگی جوانان استان یزد انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، جوانان 15 تا 29 ساله شهرهای یزد، اردکان و میبد در استان یزد بودند که براساس سالنامه آماری سال ۱۳۹۵، تعداد کل آنها 211045 نفربود. حجم نمونه بر حسب فرمول کوکران در سه شهر در مجموع ۹۵۳ نفر تعیین شد. شیوه نمونه‌گیری ‌در این مطالعه، خوشه‌ای ...  بیشتر