مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر خرم‌آباد)

علی‌حسین حسین‌زاده؛ سارا رشیدی؛ ایوب رستمی

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 293-310

چکیده
  این پژوهش باهدف مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی جوانان شهر خرم‌آباد انجام ‌شده  و از تئوری کییز، دورکیم و پیربوردیو استفاده‌ گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه جوانان 15 تا 29 سال شهر خرم آباد در سال 1398 می‌باشد و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 382 نفر است که به شیوه‌ نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب با حجم جامعه آماری ...  بیشتر

رابطه جامعه پذیری دانشگاهی و مشارکت اجتماعی در بین دانشجویان جوان دانشگاه تهران

سهراب رشتیانی؛ حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، ، صفحه 101-120

چکیده
  گرایش به تحصیلات دانشگاهی در بین جوانان همچنان رو به افزایش بوده و از طرفی در طول سالیان اخیر مشارکت اجتماعی نیز دچار تغییرات بسیار زیادی گردیده است. دانشگاه به عنوان مرکز تولید علم و ارزش، بر فردی ترین تا جمعی ترین رفتار دانشجویان تاثیر می گذارد. هدف این تحقیق، بررسی رابطه جامعه پذیری دانشگاهی و مشارکت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه ...  بیشتر