فراتحلیل جامع رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی زوجین جوان ایرانی

علی اصغر دادمهر؛ علی احمد یحیوی؛ کاظم رضایی؛ مجیب سنایی مهر

دوره 14، شماره 27 ، خرداد 1394، ، صفحه 9-20

چکیده
  با توجه به اهمیت نقش هوش هیجانی در روابط زناشویی به ویژه در بین اقشار جوان و تازه ازدواج کرده، هدف پژوهش حاضر فراتحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون رابطه هوش هیجانی و رضایت از زندگی زناشویی در بین جوانان  ایرانی است.‌این پژوهش، با استفاده از تکنیک فراتحلیل یا یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، میزان ‌اندازه اثر رابطه ...  بیشتر