پیامد مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

علی پارساجو؛ محمد جوادی پور؛ حسین زارعیان

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 59-80

چکیده
  امروزه یکی از مهم­ترین راه­های توسعة کشورها مشارکت فعال مردم است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی پیامد مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران بود. در این تحقیق از روش پژوهش کیفی و راهبرد نظریه­پردازی برخاسته از داده­ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران کل و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش­های همگانی، پیشکسوتان ...  بیشتر

تدوین راهکارها و پیامدهای موثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران

سمیه رهبری؛ عباس خدایاری؛ حبیب هنری؛ علیمحمد امیرتاش

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 113-134

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین راهکارها و پیامدهای موثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران بود. با توجه به ماهیت اکتشافی موضوع، از روش پژوهش کیفی استفاده شد. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. پس از انجام 21 مصاحبۀ عمیق و نیمه‌ساختار‌یافته با متخصصان ورزش همگانی و حمایت مالی، مقوله‌های اصلی پس از تکمیل فرایند ...  بیشتر

بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی مشارکت زنان سالمند شهر تهران در برنامه‌های ورزش همگانی

حمیده صادقی؛ سیدسعید آقایی؛ بهرام قدیمی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 203-216

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی مشارکت زنان سالمند در ورزش همگانی انجام شد  و با استفاده از چارچوب نظری متغیرهای الگویی پارسنز متغیرهای تنوع اهداف مشارکت، سبک زندگی، پایگاه اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی، جامعه‏پذیری جنسیتی، ناتوان‏انگاری و علاقه‏های فردی استخراج گردید. پژوهش با روش پیمایشی انجام و از ابزار پرسشنامه ...  بیشتر

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان بیرجندی به ورزش

مجتبی خزاعی اسفزار؛ ایمان صفایی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 189-204

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان بیرجندی به ورزش­ بود. این پژوهش ازلحاظ ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف یک پژوهش کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه شهروندان بیرجندی تشکیل می دادند که تعداد آن‌ها نامشخص بود و از طریق جدول مورگان، 384 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس ...  بیشتر

تبیین جامعه شناختی نهادینه کردن ورزش همگانی(مورد مطالعه: شهر تهران)

اعظم شیرویی؛ رضا اسماعیلی؛ سارا کشکر؛ حسین اسدی

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، ، صفحه 145-164

چکیده
  امروزه سلامت یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار و بخش جدایی ناپذیر آن به شمار می رود. به عبارت دیگر، تصور داشتن یک جامعه توسعه یافته بدون داشتن افراد سالم تصور واهی است . ورزش به ویژه ورزش همگانی از آنجا که موجب امید به زندگی از طریق ارتقای سلامت افراد جامعه می شود، یکی از زیر شاخص های توسعه انسانی در جوامع قلمداد می گردد. لذا این پژوهش ...  بیشتر

راهبرد ها و برنامه های توسعه ورزش همگانی ایران (این مقاله از طرح پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران نهاد ریاست جمهوری استخراج شده است)

محمد جوادی پور؛ سمیه رهبری

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، ، صفحه 9-26

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی راهبرد ها و برنامه های توسعه ورزش همگانی ایران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف در شمار پژوهش­های کاربردی و از منظر ماهیت داده‌های پژوهشی، جزو تحقیقات طرح آمیخته اکتشافی بود. در بخش کیفی پژوهش، 16 نفر از مدیران و کارشناسان خبره ورزش همگانی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. ...  بیشتر