تحلیلی بر جایگاه حق اشتغال جوانان در قانون اساسی و اسناد فرادستی توسعه ملی

جعفر سطوتی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، ، صفحه 177-198

چکیده
  حق اشتغال جوانان از جمله حقوقی است که در زمره حقوق اقتصادی و اجتماعی قرار می­گیرد و در بسیاری از اسناد حقوق بین­الملل از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه عمل جهانی برای جوانان تا سال 2000 و پس از آن و سایر اسناد حقوق     بین­المللی در زمینه توسعه و جوانان مورد توجه قرار ...  بیشتر