مطالعه ی فرا ترکیب طراحی الگو و ابعاد موثر بر امید به زندگی در جوانان

محسن نیازی؛ علی فرهادیان؛ فرشته ایرانی؛ فاطمه خوش بیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2847.3074

چکیده
  امید به زندگی یکی از شاخص های کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی است.امیدواری و خوش بینی نسبت به اینده از جمله نشانه های پویایی و نشاط در جامعه و انگاره ای برای پیشرفت اجتماعی است.هدف از پژوهش حاضر بررسی مطالعات انجام شده پیرامون طراحی الگو و ابعاد موثر بر امید به زندگی در جوانان با استفاده از رویکرد استقرایی فراترکیب کیفی است.این روش شامل ...  بیشتر

نقش ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا بر وضعیت کیفیت زندگی سالمندان

محمد علی نودهی؛ محمد سنایی؛ امیرمحمد هدایتی

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 541-561

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1889.2341

چکیده
  سالمندی دوره حساسی از زندگی است و توجه به کیفیت زندگی سالمندان به خصوص در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا اهمیت زیادی دارد. هدف از تحقیق حاضر نقش ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا بر وضعیت کیفیت زندگی سالمندان بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه سالمندان بالای 60 سال استان خراسان شمالی بودند. ...  بیشتر

بررسی تطبیقی انطباق با زندگی شهری در بین جوانان و سالمندان شهر تهران

محمد احمدی زیدکندی؛ عالیه شکر بیگی؛ امیدعلی احمدی

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، ، صفحه 265-285

چکیده
  هدف مقاله حاضر، مطالعه جامعه شناختی جوانان و سالمندان شهر تهران و میزان انطباق آنان با زندگی شهری می باشد. در مبانی نظری از نظریه‌های آوئن، فوریه، ریچاردسون، واتسون، کوین لینچ، فیلیبس، لاوتن و پاتنام در دو بعد ساختاری و تعاملاتی استفاده شده و در پایان، مدل نظری تحقیق طراحی گردیده است. این پژوهش با توجه به ماهیت خود از نوع توصیفی- همبستگی ...  بیشتر