طراحی مدل مدیریت پیامدهای بدبینی نسبت به تغییرات سازمان (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)

منیژه جهان بین؛ محمدحسین مشرف جوادی؛ سردار محمدی

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، ، صفحه 211-222

چکیده
  بدبینی سازمانی، یکی از موضوعات مهم رفتاری است که در زمینه­های مختلفی می تواند اتفاق بیفتد. یکی از این موارد، تغییر سازمانی است. بدبینی سازمانی از پدیده های نامطلوب بر عملکرد کاری کارکنان در سازمان هاست و طراحی مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر بدبینی نسبت به تغییرات کنونی یا آتی در سازمان از اهمیت مضاعفی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، ...  بیشتر