تدوین مُدلِ تفکراستراتژیک به منظور ارتقای عملکرد مدیران ورزشی (مطالعه موردی: فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران)

سیّد امیر موسویان؛ عبدالرحمن مهدی پور؛ محمد خدامرادی

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، ، صفحه 165-186

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل تفکرِاستراتژیکِ مدیران عالی فدراسیون های ورزشی است. در این پژوهش از مدل های مطالعات آمیختۀ اکتشافی استفاده شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. برای مدل مفهومی پژوهش، از مطالعات کتابخانه­‌ای و از روش دلفی دو مرحله ای استفاده گردید. در مرحله اول، 108 مؤلفه از بین مؤلفه های الگوهای رایج شناسایی ...  بیشتر