تاثیر سیاست فرهنگی بر نابهنجاری های فرهنگی– اجتماعی تماشاگران در مجموعه های ورزشی شهر تهران

فاطمه براتلو؛ سیدرضا صالحی امیری؛ وحید غرقی شفیعی

دوره 14، شماره 27 ، خرداد 1394، ، صفحه 93-116

چکیده
      امروزه، ورزش به عنوان یک امر اجتماعی مورد توجه همگان قرار دارد و به جهت جذابیت های نهفته در آن به ویژه در برخی از رشته های ورزشی ازجمله فوتبال همواره شاهد حاشیه هایی از نوع نابهنجارهای فرهنگی- اجتماعی در بین تماشاگران هستیم. این پژوهش کیفی بر اساس فرایند ارزیابی تاثیرات اجتماعی (اتا) صورت گرفته است. بدین منظور براساس متغیرهای ...  بیشتر