مروری بر تاثیر سالمندی و تمرین بر عضلات اسکلتی

محمدرضا فضلی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، ، صفحه 147-166

چکیده
  در دهه های اخیر با رواج زندگی ماشینی، ارتقای سطح بهداشت و در پی آن بالا رفتن سن امید به زندگی، جمعیت سالمند رو به افزایش نهاده است. سالمندی، از دوره های حساس زندگی انسان است که همراه با این رویداد، روند تدریجی تخریب و ضعف اعضای بدن تسریع و به دنبال آن عملکرد جسمانی فرد با افتی شدید رو به رو می شود. از مهمترین تغییراتی که متناسب با افزایش ...  بیشتر