پژوهش کیفی پیامدهای رابطه خارج از ازدواج دختران جوان با جنس مخالف

منصور فتحی؛ محمدتقی کرمی قهی؛ مرضیه پوراسمعیلی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، ، صفحه 279-298

چکیده
  با توجه به روند رو به رشد روابط خارج از ازدواج دختران با جنس مخالف در سال های اخیر، پژوهش حاضر با هدف فهم عمیق تجربه زیسته دختران از پیامدهای این نوع رابطه صورت گرفته است. روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و در نظر گرفتن ملاک اشباع نظری، با 30 دختر 18 تا 31 سال ساکن شهر تهران مصاحبه به عمل آمد. جهت ...  بیشتر