الگوی پارادایمی توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‎‌ای ایران

شمس‌الدین رضایی؛ رضا قرا‌خانلو؛ رضا سلیمانی مقدم

دوره 18، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 149-168

چکیده
  امروزه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای در جهان، بخش عمده‌ای از صنعت ورزش می باشد که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرات زیادی بر توسعة کشورها گذاشته است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی پارادایمی توسعة ورزش قهرمانی و حرفه‌ای ایران است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد به‌عنوان روش تحقیق استفاده ...  بیشتر