تدوین مدل راهبردی وفاداری مشتریان با رویکرد تحلیل مضمون

محمد سررشته داری؛ محمد پورکیانی؛ فرشاد امامی

دوره 18، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 299-314

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل راهبردی وفاداری مشتریان به برندهای پوشاک ورزشی ایرانی بود. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون است. جامعه آماری این پژوهش شامل صاحب­نظران، اساتید بازاریابی ورزشی و تولید کنندگان پوشاک ورزشی بود که نمونه‌گیری با استفاده از روش هدفمند مبتنی بر رویکرد نظری صورت گرفت. جمع‌آوری اطلاعات تا اشباع ...  بیشتر