طراحی مدل هویت ملی قهرمانان ورزشی با رویکرد تحقیقات کیفی

عبدالرضا ساور؛ فرشاد امامی؛ سید جعفر موسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2448.2765

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل هویت ملی قهرمانان ورزشی کشور بود. روش تحقیق به صورت کیفی و با استفاده از با رویکرد تحلیل مضمون انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش کینگ و همکاران انجام گرفت. مشارکت‌کنندگان در تحقیق را اساتید تربیت بدنی با گرایش مدیریت ورزشی که با موضوع تحقیق ...  بیشتر

شناسایی گونه‌‌های هویتِ اجتماعی و نقش رسانه‌های نوین( اینترنت) بر این هویت‌ها (مطالعۀ موردی: جوانان شهر تهران)

گلاله آهنگری؛ باقر ساروخانی؛ محمد سلطانی فر

دوره 18، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 9-34

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی گونه­­های هویتِ اجتماعی و  نقش اینترنت بر شکل­گیری این هویت­ها می­باشد. برای تحقق این هدف، از روش ترکیبی کمی- کیفی استفاده شد و بر روی جوانان 18-30 سال ساکن شهر تهران در سال 1397 تمرکز گردید. در واقع، ابتدا برای شناسایی گونه­های هویتی در بین جوانان تهرانی، از روش کیفی اکتشافی استفاده شد و با نمونه­گیری ...  بیشتر

نقش هویت های تیمی، منطقه ای و مذهبی در رشد هویت ملی هواداران تیم های ملی ایران

بهنام نقی پور گیوی؛ حسن اسدی

دوره 14، شماره 27 ، خرداد 1394، ، صفحه 133-146

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش هویت های تیمی، منطقه ای و مذهبی در تکوین  هویت ملی هواداران تیم های ملی جمهوری اسلامی ایران بود. این تحقیق از نوع کاربردی و ماهیت تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و چون تاثیر متغیر پیش بین بر ملاک سنجیده می‌شود، از نوع همبستگی بود. برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای، مطالعه ادبیات موضوع و پرسشنامه ...  بیشتر