شناسایی پیشران های انتخاب روسای فدراسیون های ورزشی با رویکرد تحلیل مضمون

ارسلان چولکی؛ رمضان کریمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2170.2551

چکیده
  درحوزه ورزش بنا به تحولات سریع فن‌آوری، دانش محور شدن امور و رقابت شدید، انتخاب و انتصاب مدیران شایسته براساس معیارهای خاص یکی از مهم‌ترین وحساس‌ترین مسائل در فرآیند کار فدراسیون‌های ورزشی می‌باشد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی پیشران‌های انتخاب روسای فدراسیون‌های ورزشی درایران است. این پژوهش، گاربردی، کیفی و دارای رویکرد استقرایی ...  بیشتر

احتمال وقوع و تحلیل حساسیت پیشران های تجرد در ایران 1414

سارا شهانواز؛ منصوره اعظم آزاده؛ مریم قاضی نژاد

دوره 18، شماره 46 ، اسفند 1398، ، صفحه 195-220

چکیده
  ازدواج به عنوان راه تشکیل خانواده همواره مورد تاکید فرهنگ ها و جوامع بوده است. در دهه های اخیر الگوی ازدواج دچار تحولات فراوانی شده است. گسترش تجرد و تاخیر در ازدواج از تغییرات مهم در این زمینه اند. در کشور ما نیز تاخیر در ازدواج و باقی ماندن در تجرد طی سالیان گذشته روندی فزاینده داشته است. شناسایی آینده این مسئله مهم اجتماعی می تواند ...  بیشتر