الگوی سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه مشارکتی (شبکه ای) برای سازماندهی امور جوانان در ایران

علی اکبر تاج مزینانی

دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، ، صفحه 9-30

چکیده
  نظام سیاستگذاری و برنامه­ریزی کشور در حوزه جوانان با چالش­ها و مشکلات متعددی روبروست که علی­رغم تلاش های صورت گرفته، مانع از کارآمدی کامل آن شده است. این چالش­ها دارای ماهیت و ابعاد متنوعی است، اما بسیاری از آنها ریشه در ابعاد ساختاری سازماندهی امور جوانان دارند. مقاله حاضر در پی پرداختن به این چالش­ها با تأکید بر مسائل ساختاری ...  بیشتر