مطالعه‌ کیفی در ذهنیت جوانان از آینده با استفاده از روش تحلیل لایه‌ای علّی

محسن طاهری دمنه؛ علی ذاکری

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، ، صفحه 31-52

چکیده
  آینده قابل پیش بینی نیست، اما مطالعه­ ذهنیت افراد نسبت به آینده امکان پذیر است. ذهنیت فرد نسبت به آینده­ خودش و آینده­ جامعه، مبنای تصمیم گیری اوست و از این جهت بررسی نظام­مند تصاویر ذهنی از آینده به خصوص در میان جوانان که مالکان اصلی آینده هستند، موضوع مهمی است. در این راستا، پژوهش حاضر به عنوان یک پژوهش بنیادی که در سنت پژوهش­های ...  بیشتر