بررسی وضعیت احساس امنیت و احساس ترس از جرم در زنان جوان (مطالعه موردی: زنان جوان شهر تنکابن استان مازندران)

علی‌اصغر عباسی اسفجیر؛ علیرضا جهانی بهنمیری

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، ، صفحه 79-104

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی احساس ترس از جرم در زنان جوان و احساس ترس از جرم در فضاهای شهری در شهر تنکابن انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل زنان جوان شهر تنکابن می­باشد که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری داده­ها، اسنادی­ ...  بیشتر