تبیین‏ تاثیرات فضای مجازی بر هویت اجتماعی جوانان در شهر تهران

سپیده مقصودی؛ حبیب صبوری خسروشاهی؛ نوروز هاشم زهی

دوره 19، شماره 48 ، شهریور 1399، ، صفحه 323-341

چکیده
  این مطالعه با هدف تبیین تغییرات متغیر هویت اجتماعی جوانان توسط شبکه‏های اجتماعیِ مجازی انجام شد. چارچوب نظری با استفاده از نظریه «کاشت»، نظریه گیدنز و نظریه «جامعه شبکه‏ای» کاستلز تدوین شد و داده‏ها با روش پیمایشی و با بهره گیری از یک پرسشنامه محقق‏ساخته از 384 نفر از جوانان 18 تا 35  ساله شهر تهران گردآوری شد. نمونه‏گیری ...  بیشتر