جوانان و شایعه ‌پراکنی در دوران پیام ‌رسان های موبایلی

مهدی قانع عزآبادی؛ شادی ضابط؛ محمدمهدی فتوره‌چی

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 33-52

چکیده
  شایعه و اشاعه آن از دیرباز وجود داشته و نمایان‌گر دغدغه‌ها، باورها و افکار هر جامعه‌ای بوده است. با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات و همه‌گیر شدن آن، انتقال هر نوع پیام از جمله شایعه آسان شده است. جوانان به عنوان بخش قابل توجهی از کاربران این ابزارهای ارتباطی در معرض دریافت و اشاعه بیشتر این شایعات قرار دارند. پژوهش حاضر به بررسی دلایل ...  بیشتر