ارائه الگوی تعاملی نقش‌های رسانه در جهت عادی سازی جریان مشارکت ورزشی در دوران پساکرونا با استفاده از رویکرد دیمتل

محمد حسن قزلی؛ لیلا جمشیدیان؛ مهرزاد مقدسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1956.2388

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه الگوی تعاملی نقش‌های رسانه در جهت عادی سازی جریان مشارکت ورزشی در دوران پساکرونا با استفاده از رویکرد دیمتل بود. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات آمیخته می‌باشد که به صورت روش‌های کیفی و کمی انجام گردید و با توجه به کاربرد آن در حوزه ورزش از جمله تحقیقات کاربردی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر به صورت میدانی ...  بیشتر

طراحی مدل پیامدهای توسعه بازی‌ها و ورزش‌های سنتی

پیمان کاکاویسی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2213.2581

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف طراحی و آزمون مدل پیامدهای توسعه ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی محلی اجرا گردید. جامعة آماری در بخش کیفی را متخصصان صاحب نظر در حوزه ورزش های سنتی و اساتید مدیریت ورزشی بود. نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و مصاحبه با خبرگان تا زمان اشباع اطلاعاتی ادامه پیدا کرد و 15 مصاحبه با 15 نفر از خبرگان انجام گرفت. جامعه آماری ...  بیشتر

آینده پژوهی پیشران های اصلی مشارکت زنان در عرصه ورزش

مریم اسدالهی؛ فرشاد تجاری؛ نگار آزارشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2310.2660

چکیده
  هدف این پژوهش آینده‌پژوهی پیشران‌های اصلی مشارکت زنان در عرصه ورزش بود. این پژوهش به لحاظ روش‌شناسی از نوع آمیخته (کیفی و کمی) و طرح آن از نوع همزمان بود. در بخش کیفی راهبرد پژوهش پویش محیطی و در بخش کمی آینده‌پژوهی روش تحلیل آثار متقابل بود. جامعه آماری این پژوهش خبرگان و مرور منابع بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و به‌ترتیب بر ...  بیشتر

ارتباط بین اضطراب سلامت و اضطراب بیماری کرونا با انگیزه مشارکت ورزشی زنان با توجه به نقش میانجی گری بهزیستی روان‌شناختی

سمانه ایمانی پور؛ کاظم خرم دل؛ وحید ایمانی پور؛ سید مهدی حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.2866.3091

چکیده
  عوامل روان‌شناختی می‌تواند در مشارکت ورزشی افراد جامعه نقش داشته باشد که همواره مورد توجه محققان قرارگرفته است. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین اضطراب سلامت و اضطراب بیماری کوید 19 با انگیزه مشارکت ورزشی زنان با توجه به نقش میانجی‌گری بهزیستی روان‌شناختی انجام شده است. طرح پژوهش حاضر، طرح همبستگی چند متغیری از طریق الگویابی معادلات ...  بیشتر

نقش انگیزه مشارکت ورزشی زنان بر میزان گرایش به رفتارهای ناهنجار اجتماعی در رشته های ورزشی راکتی

بهرام قدیمی؛ فریبا مددی؛ شیوا آزادفد؛ شهلا حجت

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 275-294

چکیده
  جایگاه زنان در ورزش حتی در وضعیت برابری سایر شرایط، همواره پایین تر از جایگاه مردان بوده است. هدف این تحقیق، تبیین انگیزه مشارکت ورزشی زنان با میزان گرایش به رفتارهای ناهنجار اجتماعی در رشته های ورزشی راکتی است. از این رو، بانوان ورزشکار رشته‌های راکتی که دارای بیمه ورزشی معتبر و جزو آمار رسمی هر فدراسیون هستند، به عنوان جامعه آماری ...  بیشتر