موانع توسعه جانشین‌پروری در ادارات کل ورزش و جوانان ایران

صدیقه صالحی؛ مینا مستحفظیان؛ مسعود نادریان جهرمی؛ شهرام عروف زاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2264.2623

چکیده
  جانشین‌پروری فرایندی استراتژیک است که می‌تواند موجب تضمین کیفیت منابع انسانی شود و توانایی استفاده از قابلیت‌های کارکنان را به حداکثر برساند با این حال مدیریت و توسعه جانشین پروری در سازمان‌های ورزشی با موانع متعددی روبرو می‌باشد لذا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی موانع توسعه جانشین‌پروری در ادارات کل ورزش و جوانان ایران می‌باشد. ...  بیشتر

ارایة مدل ارتقا عملکرد فدراسیون ورزش دانش‌آموزی بر اساس مدل ERP

افسانه زارع؛ مینا حکاک زاده؛ سید جلیل میریوسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2268.2627

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تدوین الگوی ارتقا عملکرد فدراسیون ورزش دانش‌آموزی بر اساس مدل ERP طراحی گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها آمیخته بود. ابزار مورداستفاده در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق‌ساخته برگرفته از بخش کیفی بود. روایی و پایایی این ابزارها به تأیید رسید. مشارکت‌کنندگان ...  بیشتر

ارائه الگوی توسعه فوتبال ساحلی در ایران

کوروش شجاع سنگانی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2520.2819

چکیده
  هدف تحقیق ارائه الگوی توسعه‌ فوتبال ساحلی در ‌ایران بود. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات پست مدرن، با رویکرد کیفی، از نظر استراتژی گرندتئوری بود. شیوه جمع‌آوری داده‌ها به صورت مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته بود. جامعه آماری تحقیق خبرگان حوزه فوتبال ساحلی و اساتید مجرب و با دانش مدیریت ورزشی در حوزه فوتبال ساحلی بودند. ...  بیشتر

واکاوی عوامل موثر بر کنترل پدیده خطاهای شناختی مدیران ورزشی

علی قربان رستمی؛ امید صفری؛ کامیلا عبدی؛ احمد ترک فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2262.2621

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف واکاوی عوامل موثر بر کنترل پدیده خطاهای شناختی مدیران ورزشی طراحی و اجرا گردید. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات آمیخته می‌باشد که به صورت روش های کیفی و کمی انجام گردید. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل نخبگان و صاحب‌نظران در حوزه خطاهای شناختی در حوزه ورزش بحران می باشد. ...  بیشتر

ارائه چارچوبی برای تدوین راهبردهای منابع انسانی بر اساس نقاط مرجع استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان

زهرا فرهادی؛ کورش ویسی؛ سمیرا علی آبادی؛ شهرام علم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2707.2965

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی راهبردهای منابع انسانی بر اساس نقاط مرجع استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و از نوع ترکیبی بود و به لحاظ هدف کابردی است. جامعة آماری این پژوهش را مدیران، معاونان و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری هدفمند بود. نمونه آماری این پژوهش شامل 12 نفر بودند که حیطه ...  بیشتر

طراحی مدل چالش های استفاده از شبکه‌های اجتماعی در سازمان‌های ورزشی به منظور جذب نوجوانان و جوانان به مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی

سید اسماعیل عباسی؛ طاهر بهلکه؛ زین العابدین فلاح؛ محمد علی نودهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.2963.3167

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی مدل چالش‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی در سازمان‌های ورزشی به‌منظور جذب نوجوانان و جوانان به مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی بود. تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام‌مند انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید و مدیران) و منابع اطلاعاتی (کتاب‌ها، مقالات، اسناد، رسانه‌ها) بود. نمونه‌گیری ...  بیشتر

طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد BSC

سمیه عمادی؛ سید احسان امیرحسینی؛ جلال یاراحمدی؛ ظهراب گوهری

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 365-384

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1185.1815

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، شامل مسئولین و کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان و مدیران کل ...  بیشتر

ارتباط عوامل سازمانی با استقرار مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور ایران

فاطمه فاضلی دینان؛ علی محمد صفانیا

دوره 13، شماره 26 ، اسفند 1393، ، صفحه 41-62

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور ایران است. پژوهش حاضر، پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. به دلیل محدودیت در تعداد جامعه آماری تحقیق، نمونه برابر با کل جامعه آماری و شامل مدیران تا رده معاونین سازمان های ورزشی منتخب کشور می باشد(103 نفر). ابزار گردآوری داده‏ها، ...  بیشتر