تعارض کار- خانواده، فشار روانی ادراک شده و سرمایه روانشناختی به عنوان پیش‌بین موفقیت و شکست ورزشی ورزشکاران حرفه‌ای

محمدحسن فردوسی؛ امین کرایی؛ فاطمه سادات مرعشیان

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 173-188

چکیده
  ویژگی­های روانشناختی، از مهم ترین شاخص­های تعیین موفقیت ورزشی است. پژوهش­های متعددی به نقش متغیرهای روانشناختی از جمله تعارض کار- خانواده، فشار روانی ادراک شده و سرمایه روانشناختی در پیش­بینی موفیت ورزشی ورزشکاران پرداخته است. هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش تعارض کار- خانواده، فشار روانی ادراک شده و ابعاد سرمایه روانشناختی (خودکارآمدی، ...  بیشتر