تاثیر شبکه های اجتماعی ، سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مسعود سلیمانی؛ نصرالله سجادی؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ مهرزاد حمیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1331.1922

چکیده
  چکیدهاین تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها ، توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی مقطعی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران کل و معاونین ستادی و کارشناسان رسمی و قراردادی وزارت ورزش و جوانان ایران به تعداد نزدیک به 1000 نفر است. نمونه آماری این پژوهش بر اساس جدول ...  بیشتر

تدوین مدل ارتباطی بین جهت گیری راهبردی و نوآوری سازمانی با گرایش کارآفرینی در وزارت ورزش و جوانان ایران

مجید ورمقانی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ معصومه مجیدی پرست؛ نصراله عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1085.1762

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل معادلات ساختاری ارتباط بین جهت‌گیری راهبردی و نوآوری سازمانی با گرایش کارآفرینی در وزارت ورزش و جوانان ایران بود. روش پژوهش همبستگی و با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور در سال 1398 به تعداد 890 نفر (569 مرد،321 زن) بود. با استفاده از روش ...  بیشتر

تاثیر رهبری تحول آفرین با خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان

محمد سعید صالح نیا؛ محمدرضا اسمعیلی؛ زهرا حاجی انزوهایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1416.1980

چکیده
  این پژوهش با هدف تاثیر رهبری تحول آفرین با خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر همه کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 1111 نفر بودند. در نهایت، تعداد 013 نفر بهعنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. شایان ذکر است که این پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. ابزار پژوهش چهار پرسشنامه رهبری ...  بیشتر

سنجش شایستگی‌های شغلی مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان

شهرام نظری؛ محمدحسین قربانی؛ محسن خمارلو؛ احسان قائم مقامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1462.2005

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر سنجش شایستگی‌های شغلی مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان ایران بود. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر استراتژی پیمایشی بود. جامعه آماری شامل تمامی مدیران و کارکنان بخش‌های روابط عمومی در وزارت ورزش و جوانان (25 نفر)، ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها (82 نفر) و ادارات ورزش و جوانان مراکز استان‌ها (53 نفر) بودند. ...  بیشتر

تدوین الگوی توفیق سازمانی در وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر آینده اندیشی

کاوه آزاده؛ فرشاد امامی؛ محمدحسین قربانی؛ نصراله محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1649.2155

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی توفیق سازمانی در وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر آینده اندیشی اجرا شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی می‌باشد؛ که به شکل میدانی انجام گرفته است. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل افراد متخصص و نخبه آشنا به مباحث رفتار سازمانی و ...  بیشتر

تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه پایدار در وزارت ورزش و جوانان

پریسا ساریخانی؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی باقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.702

چکیده
  امروزه توسعه پایدار و مدیریت سبز از سوی سازمان‌ها از تمام جهات موردتوجه می‌باشد. در همین راستا، مدیریت منابع انسانی باید سازمان‌ها را در رسیدن به هدف‌های سبز یاری کند. این پژوهش به نقش مدیریت منابع انسانی سبز در توسعه پایدار وزارت ورزش پرداخته و روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارمندان وزارت ورزش ...  بیشتر

بررسی نقش مدیریت سبز بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

صادق جلالی؛ ساره جعفری؛ اسما قانع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2143.2530

چکیده
  اجرای مدیریت سبز در سازمان های ورزشی می تواند موجب تغییر رویه در تعامل با محیط زیست باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت سبز بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، 290 نفر از کارکنان معاونت توسعه مدیریت وپشتیبانی وزارت ورزش و ...  بیشتر

طراحی الگوی دوسوتوانی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

سجاد طیبی؛ جمشید همتی مرادآبادی؛ ولی نوذری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2193.2567

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی الگوی دوسوتوانی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود که به روش آمیخته (ترکیبی) کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل تمامی خبرگان مدیریت ورزشی در دانشگاه‌ها و سازمان ورزش و جوانان و در بخش کمی شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 901 نفر در سال 1399 بود که در بخش کیفی تعداد ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مدیریت پیش کنشی در وزارت ورزش و جوانان

طاهره باقری زاده؛ سید احسان امیرحسینی؛ ولی نوذری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2210.2577

چکیده
  هدف پژوهش، شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مدیریت پیش کنشی در وزارت ورزش و جوانان بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و داده ها به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع آوری شد. جامعه آماری در بخش کیفی تن از خبرگان و در بخش کمّی، شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان و مدیران کل و معاونان ادرات کل ورزش و جوانان استان ها، برابر با 158 ...  بیشتر

طراحی مدل چابکی راهبردی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مژگان قلعه نوی؛ لورا چپری؛ زهرا هژبرنیا؛ زهرا علم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2304.2655

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل چابکی راهبردی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. روش پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی (کیفی-کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان، اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان فعال در این حوزه بود. با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی و تکنیک اشباع نظری به نمونه گیری در بخش ...  بیشتر

طراحی برنامه راهبردی ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024

رضا شربت زاده؛ مهدی نادری نسب؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.776

چکیده
  این  تحقیق با هدف طراحی برنامه راهبردی ورزش قهرمانی کشور برای کسب رتبه هشتم در مسابقات المپیک 2024 انجام شد. در این تحقیق چشم انداز، حوزه های کلیدی عملکرد، اهداف، نقاط قوت و ضعف، تهدید ها و فرصت ها و موقعیت راهبردی و راهبرد های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپیک 2024 مشخص گردید. به ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی های مدیران وزارت ورزش و جوانان

سید غلام رضا رضوی؛ محمد نیکروان؛ سید عماد حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2481.2799

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی های مدیران وزارت ورزش و جوانان بود. گردآوری داده های این پژوهش از طریق روش تحقیق آمیخته انجام گرفت. در بخش کیفی از مدل تحلیلی نظریه داده بنیاد و در بخش کمی از روش تحلیلی توصیفی- همبستگی استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از نخبگان دانشگاهی و مدیران سازمان های ورزشی ...  بیشتر

ارائه مدل تفکر استراتژیک در بهره وری وزارت ورزش و جوانان با استفاده از نظریه داده بنیاد

سعید سرخه؛ رضا شجیع؛ شهرام علم؛ سیده ناهید شتاب بوشهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2643.2914

چکیده
  سازمان‌های ورزشی، از یک ‌سو با محیطی متغیر و تهدیدکننده روبرو بوده و از سویی دیگر، روند افزایشی پیشرفت‌های ورزشی در عرصه‌های داخلی و خارجی، خواسته ها و مطالبات جدیدی را از طرف جامعه برای آن‌ها ایجاد کرده است. بنابراین هدف از اجرای تحقیق حاضر، تبیین نقش تفکر استراتژیک در بهره‌وری وزارت ورزش و جوانان بود. این تحقیق با روش کیفی انجام ...  بیشتر

بررسی روابط علی بین سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی با نوآوری‌فردی: نقش واسطه‌ای درگیری‌شغلی و تعهد‌عاطفی کارکنان وزرات ورزش و جوانان

زهرا عبدالوهابی؛ شاهو زمانی دادانه؛ کبریا اقبالی؛ علیرضا زند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2700.2952

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی روابط علی بین سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی با نوآوری‌فردی با نقش میانجی تعهد‌عاطفی و درگیری‌شغلی در کارکنان وزرات ورزش و جوانان بود. جامعه آماری این تحقیق، کلیه‌ی کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور بود که طبق جدول مورگان 291 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل چهار پرسشنامه ...  بیشتر

طراحی مدل ارزیابی عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های کشور

حسن کشاورز؛ محمد نصیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2780.3020

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد ادارت کل ورزش و جوانان استان های کشور و ارائۀ مدل کیفی مطلوب انجام شده است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش تحلیل محتوا و رویکرد گلیزری به‌عنوان روش تحقیق استفاده‌شده است. جامعۀ مورد مطالعه این تحقیق را مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و مدیران کل ورزش ...  بیشتر

طراحی الگویی مبتنی برآسیب های موجود در اجرای دولت الکترونیک در ایران : (مورد مطالعه وزارت ورزش و جوانان)

سحر فامیل زارع؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2067.3186

چکیده
  توسعه روزافزون فناوری اطلاعات، ابعاد مختلف جامعه را با چالش تغییر رو به رو نموده است. یکی از این جنبه‌های مهم، خدمات عمومی آن می باشد. دولت‌ها در حال تلاش برای تغییر خدمات خود و متمرکز ساختن آن بر شهروندان و شرکای تجاری خود از طریق اینترنت هستند. برای رفتن به سوی استقرار کامل دولت الکترونیک، همواره کشورها با موانع بسیاری روبرو بوده ...  بیشتر

نقش رفتارهای بی ادبانه مدیران در محیط کار بر قصد جابه جایی کارکنان سازمان‌های ورزشی با توجه به نقش میانجی مشارکت کاری و مسئولیت پذیری

احمد میرزاعلی؛ طاهر بهلکه؛ زین العابدین فلاح؛ اسرا عسگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2799.3035

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش رفتارهای بی‌ادبانه مدیران در محیط کار بر قصد جابه‌جایی کارکنان سازمان‌های ورزشی با توجه به نقش میانجی مشارکت کاری و مسئولیت‌پذیری طراحی گردید. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد که از منظر هدف، جز تحقیقات کاربردی می‌باشد که به‌صورت میدانی انجام گردید. روش تحقیق حاضر ازنظر روش گرد‌آوری داده‌ها، ...  بیشتر

اعتباریابی شاخص ها و عوامل موثر بر دولت الکترونیک در وزارت ورزش و جوانان

سیدمحمد موسوی فخر؛ آتوسا قاسمی نژاد دهکردی؛ الهام مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.3190.3326

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی شاخص‌ها و عوامل موثر بر دولت الکترونیک در وزارت ورزش و جوانان بود. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی، از نوع تحقیقات پیمایشی و از جمله پژوهش‌های کاربردی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش جامعه آماری پژوهش کارشناسان و کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند بودند. برای تعیین حجم نمونه در مرحله کمی از ...  بیشتر

طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد BSC

سمیه عمادی؛ سید احسان امیرحسینی؛ جلال یاراحمدی؛ ظهراب گوهری

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 365-384

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1185.1815

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، شامل مسئولین و کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان و مدیران کل ...  بیشتر

تأثیر حکمرانی نظارتی بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی رفتار سیاسی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

حسین صفری نسرانی؛ مهدی کهندل؛ مهوش نور بخش؛ پریوش نوربخش

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 127-144

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1766.2251

چکیده
  منابع انسانی و پتانسیل بالقوه آن­ها عامل اصلی موفقیت یک سازمان است. با در نظر گرفتن این اصل مهم، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر حکمرانی نظارتی بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی رفتار سیاسی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش حاضر توصیفی– همبستگی از نوع معادلات ساختاری، براساس زمان حال نگر، از نظر هدف ...  بیشتر

ارائه مدل ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

مهدی مستجاب الدعوه؛ حبیب هنری؛ علیمحمد صفانیا؛ ابوالفضل فراهانی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 379-394

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1714.2208

چکیده
  هدف این تحقیق، طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان بود. در این تحقیق از روش نظریه داده بنیاد رهیافت نظام­مند استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان ورزشی بود که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و رسیدن به اشباع نظری 14 نفر از آن­ها انتخاب شدند. در این تکنیک یک گروه اولیه جهت مصاحبه انتخاب و ...  بیشتر

نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیر پیوندکاری بر توانمندسازی روان‌شناختی وزارت ورزش و جوانان کشور

سجاد بیرامی؛ علی محمد صفانیا؛ اکبر آفرینش خاکی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 321-336

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.834.1571

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیر پیوندکاری بر توانمندسازی روان-شناختی وزارت ورزش و جوانان کشورانجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور تشکیل می‌داد که تعداد آنها 831 نفر بود. حجم نمونه برای مطالعه حاضر با توجه به حداقل نمونه، برای مدل معادلات ساختاری،250 نفر بود که به صورت ...  بیشتر

ارزیابی میزان هوشمندی استراتژیک سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

مهران تیشه‌گران؛ مظفر یکتایار؛ مژگان خدامرادپور؛ سیدصلاح الدین نقشبندی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 239-254

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان هوشمندی استراتژیک سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان (حدود 800 نفر) بود که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه آن برابر با 260 نفر برآورد شد. در این پژوهش، برای ...  بیشتر