بررسی و تحلیل نگرش جوانان به ازدواج و فرزندآوری

اعظم کریمی

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 275-292

چکیده
  بخش عمده شکل‌دهنده و ساختاربخش جامعه حتی با وجود تغییرات سریع مدرنیته شامل ازدواج، خانواده و فرزندآوری است که در بیشتر کشورها با جدیت به آن پرداخته می‌شود و اهتمام به خانواده به ویژه فرزندآوری، جزو راهبردها و برنامه‌های توسعه آن کشورهاست. این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل نگرش جوانان شهری و روستایی به ازدواج و فرزندآوری با استفاده ...  بیشتر