بررسی نقش تشکل های غیر دولتی جوانان « YNGOs» در کسب منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

روح اله مدبر؛ مهدی ذاکریان

دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، ، صفحه 77-96

چکیده
  سازمان های غیردولتی، یکی از مصادیق جامعه مدنی در ارتباط با حاکمیت ارزش های مردمی هستند که زمینه مشارکت بیشتر مردم را در اداره امور مختلف اجتماعی فراهم می کنند و می توانند با کمک در اموری چون: سیاستگذاری، اجرا و پیگیری فعالیت ها در اداره امور عمومی نقش داشته باشند .در این مقاله  به بررسی وضعیت  YNGOs(سازمان های غیر دولتی جوانان) در ...  بیشتر