بررسی عوامل موثر در توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی در ایران ؛ یک تحلیل تماتیک

یعقوب بدری آذرین؛ شبنم صدقی؛ محمدرسول خدادادی؛ رضا شجیع

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 175-192

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.462

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر در توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی در ایران با استفاده از تحلیل تماتیک انجام شده است. به منظور انجام این پژوهش کیفی، از بین جامعه تحقیق که مطلعین کلیدی ورزش و محیط زیست را شامل می­شد، از طریق نمونه­گیری غیراحتمالی هدفمند، با 18 نفر از متخصصان و مسئولان مدیریت ورزشی و محیط زیست کشور مصاحبه ...  بیشتر