آزمون مدل ویژگی‌های شغلی و تضاد کار- اوقات فراغت با نگرش به فعالیت بدنی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

محمد میرزاکریمی؛ محمدرضا اسمعیلی شازندی؛ زهرا حاجیانزهایی

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 247-264

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.466

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر، آزمون مدل ویژگی­های شغلی و تضاد کار- اوقات فراغت با نگرش به اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی بود. این پژوهش، تحقیقی همبستگی از نوع مدلسازی معادلات ساختاری بود و از لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی محسوب می­شود که گرد آوری داده های آن به صورت میدانی انجام پذیرفت. جامعۀ آماری این تحقیق را تمام کارکنان وزارت ورزش ...  بیشتر