شناسایی راهبردهای توسعه اماکن ورزشی سبز و زیر ساخت های آن

سمانه کبودانی؛ شیوا آزادفدا؛ حسین زارعیان

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 285-308

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.468

چکیده
  طراحی اماکن ورزشی سبز، یک اقدام منحصر به فرد برای حفاظت از محیط زیست است. هدف از این مطالعه، شناسایی راهبرد های توسعه اماکن ورزشی سبز و زیرساخت های آنها بود. با توجه به ماهیت اکتشافی موضوع، از رویکرد تحقیق کیفی و روش کلاسیک نظریه داده- بنیاد استفاده شد. روش نمونه گیری هدفمند بود. پس از جمع آوری داده ها از 15 مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته ...  بیشتر