شناسایی چالش‌های مشارکت‌ بین سازمانی در ورزش به منظور اجرای برنامه‌های ورزش برای توسعه و صلح

مهشید قلی پور؛ صدیقه حیدری نژاد؛ طاهره ازمشا

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 59-76

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.474

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی چالش­های مشارکت بین­سازمانی در ورزش به منظور اجرای برنامه­های ورزش برای توسعه و صلح بود. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی بود که برای جمع­آوری داده­ها از تکنیک دلفی استفاده شد. به این منظور 25 نفر از خبرگان دارای سمت اجرایی در سازمان­های ورزشی به روش غیرتصادفی هدفمند ...  بیشتر