شناسایی عوامل موثر بر تثبیت جایگاه ورزش کشتى در بازی‌های المپیک

اکبر بهتری؛ فریده اشرف گنجویی؛ محمد رضا اسمعیلی

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 97-112

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.476

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر تثبیت جایگاه ورزش کشتى در بازی­های المپیک است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش شناسی کیفی با استفاده از نظریه داده- بنیاد و مبتنی بر روش نوخاسته است. جامعه آماری این پژوهش را اسناد منتشر شده پیرامون عوامل موثر بر تثبیت جایگاه ورزش کشتى در بازی­های المپیک و آرای 19 نفر از صاحب­نظران ...  بیشتر