عوامل فردگرایانه موثر بر گرایش به رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر کاشان

محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ طاهره سلیمان نژاد

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 443-462

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1945.2378

چکیده
  گرایش به رفتارهای پرخطر از آسیب های اجتماعی فراگیر در بین جوانان است، که علاوه بر شرایط اجتماعی و محیطی، تمایلات افراد محرک اصلی در گرایش به این رفتارها محسوب می شود. این پژوهش با هدف بررسی نقش متغیرهای عاملیتی و فردگرایانه در گرایش به رفتارهای پرخطر در بین جوانان کاشانی انجام شده است. روش تحقیق به کار رفته در پژوهش حاضر پیمایشی بوده ...  بیشتر

اکولوژی شهری و گرایش جوانان مهاجر فصلی به جرم در شهر تهران

قباد کاظمی؛ ستار پروین

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، ، صفحه 53-70

چکیده
  هدف این مقاله،  بررسی تأثیرات منفی اکولوژیک(بوم شناختی) مهاجرت و شهرنشینی بر گرایش جوانان (کارگران مهاجر فصلی) به جرم و رفتارهای پرخطر در شهر تهران می باشد. فرض کلی مقاله این است که عوامل بوم شناختی شهری بر گرایش کارگران مهاجر فصلی  جوان به رفتارهای مجرمانه و پرخطر اثرگذار می باشد.  چارچوب نظری تحقق، نظریه اکولوژی شهری است که ...  بیشتر

نقش شفقت به خود در رفتارهای پرخطر دانشجویان

سیدمحسن حجت خواه؛ سلیمان احمد بوکانی؛ سعید عباسی؛ محمد رستمی

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، ، صفحه 61-72

چکیده
  هدف این پژوهش، تعیین نقش شفقت به خود در رفتارهای پرخطر دانشجویان می‌باشد. در یک بررسی توصیفی از نوع همبستگی، 273 (170 دختر و 103 پسر) دانشجو به شیوه­ نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله‌ای در پژوهش شرکت نمودند و به پرسشنامه‌های شفقت به خود (نف، 2009) و پرسشنامه رفتارهای پرخطر بررسی ملی رفتارهای پرخطر دانشجویان آمریکا(NCHRBS) نسخه 2007 پاسخ دادند. ...  بیشتر

مطالعه رفتارهای پرخطر دانشجویان و ارتباط آن با پایبندی به ارزش‌های جمعی و مصرف رسانه‌ای (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

صمد رسول‌زاده اقدم؛ حامد اکبرپور

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، ، صفحه 95-112

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه پایبندی به ارزش‌های جمعی (خانوادگی، دینی، فرهنگی- اجتماعی) و استفاده از رسانه‌های ارتباط جمعی (تلویزیون، شبکه‌های ماهواره‌ای، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی مجازی) با رفتارهای پرخطر است.روش تحقیق این مطالعه، پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه شهید ...  بیشتر

عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش دانشجویان به رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی(با رویکرد مقایسه ای بین خوابگاه های خودگردان و دولتی)

ستار پروین؛ عبدالحسین کلانتری؛ مریم داودی

دوره 13، شماره 26 ، اسفند 1393، ، صفحه 151-170

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان خوابگاه های خودگردان و دولتی و عوامل اجتماعی موثر بر آن(احساس فشاراجتماعی و احساس سازگاری اجتماعی) می‌پردازد. چارچوب نظری تحقیق، ترکیبی از نظریه های فشار اجتماعی و سازگاری اجتماعی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه های خودگردان در شهر تهران ...  بیشتر