ارزیابی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه‌های عمرانی ورزشی با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

فهیمه ابراهیمی؛ زینت نیک آیین؛ سید حمید سجادی هزاوه

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 305-318

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.487

چکیده
  افزایش مدت‌زمان اجرای پروژه‌های عمرانی ورزشی می­تواند سبب بروز آثار منفی متعددی در جهت توسعه ورزش و به تبع آن توسعه کشور گردد. از این­رو هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه­های عمرانی ورزشی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی بود. روش تحقیق آمیخته کیفی- کمی و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر