طراحی مدل چابکی راهبردی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مژگان قلعه نوی؛ لورا چپری؛ زهرا هژبرنیا؛ زهرا علم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2304.2655

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل چابکی راهبردی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. روش پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی (کیفی-کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان، اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان فعال در این حوزه بود. با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی و تکنیک اشباع نظری به نمونه گیری در بخش ...  بیشتر

ارائه مدل مدیریت عملکرد کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

محبوبه عابداف آرانی؛ مهرزاد حمیدی؛ سید نصرالله سجادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2357.2693

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه مدل مدیریت عملکرد کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل برخی مدیران سابق و فعلی کمیته ملی المپیک و همچنین اساتید مدیریت ورزشی متخصص در حوزه ارزیابی عملکرد بودند که با نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انجام گرفت و در نهایت تعداد 11 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند (4 مدیر ...  بیشتر

تدوین مدل سازمان ورزشی نوآور و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب در راستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404

فروغ اسدی؛ علیمحمد صفانیا؛ نصرالله محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2184.2562

چکیده
  مسئله تکنولوژی و نوآوری سازمان های ورزشی در دوران معاصر به عنوان فرایندی اثر بخش بر عملکرد سازمان ارزیابی می شود. هدف از پژوهش تدوین مدل سازمان ورزشی نوآور در راستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404 و ارتباط آن با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب بود. روش تحقیق در بخش کیفی با مصاحبه با تاکید بر روش پدیدارشناسی و بخش کمی با پرسشنامه و از نوع ...  بیشتر